dijous, 9 d’octubre de 2014

MANIFEST PEL DRET A DECIDIR EN EDUCACIOVOLEM EL DRET A DECIDIR
SOBRE L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS/ES

 (más abajo, en castellano)

Nosaltres, els/les sotasignants, EXPRESSEM QUE:

1. LES PERSONES SOM DIVERSES
 • Vivim en una societat amb persones que tenim creences, necessitats i valors diversos.
 • Aquesta diversitat és una riquesa i una oportunitat de creixement per a tothom.
 • Per tal que la convivència entre persones diverses sigui possible, ens hem de dotar dels acords i les normes que garanteixin el respecte als drets fonamentals de totes les persones.

2. LES FAMÍLIES I ELS INFANTS TENEN DRETS FONAMENTALS
 • Els infants tenen drets recollits a la Convenció dels Drets de la Infància de l’ONU (1989)
 • Les famílies tenen el dret a escollir el tipus d’educació que desitgen per als seus fills i filles (Constitució espanyola, art. 27)
 • El dret a l’educació es pot satisfer a través d’institucions i espais diversos: a les escoles, a l’àmbit familiar, a les associacions de famílies, etc.

3. VOLEM UNA EDUCACIÓ QUE ES BASI EN EL RESPECTE A LES NECESSITATS VITALS DELS INFANTS, QUE SÓN, ENTRE D’ALTRES:
 • La necessitat de sentir-se protegits i estimats, en entorns relaxats i amb suficient presència de persones adultes.
 • La necessitat de sentir-se acollits i acompanyats en les seves vivències emocionals.
 • La necessitat de participar en experiències d’aprenentatge actives, en què cada nen/a pugui construir els seus coneixements a partir de processos diversos.
 • En definitiva, la necessitat de ser infant sense la pressió d’accelerar el desenvolupament.

Nosaltres, els/les sotasignants, DENUNCIEM QUE:

4. L’OFERTA PÚBLICA DE CENTRES EDUCATIUS NO ACULL SUFICIENTMENT LA DIVERSITAT DE LA SOCIETAT ACTUAL
 • Les normatives que reben els centres educatius públics i el seu professorat (massificació, homogeneïtzació, èmfasi i rigidesa en el currículum, etc.) dificulten la creació de projectes educatius basats en el respecte a les necessitats vitals dels infants.
 • En conseqüència, les famílies que volem aquest tipus d’educació no trobem prou centres amb aquesta sensibilitat a la xarxa pública, sostinguda amb els nostres impostos també.

5. LA NORMATIVA ACTUAL DE CREACIÓ D’ESCOLES PRIVADES PENALITZA LES INICIATIVES PETITES I FA INNACCESIBLE AQUEST DRET CONSTITUCIONAL
 • La normativa de creació de centres privats exigeix les mateixes instal·lacions i nombre de professorat per a tots els centres independentment del nombre d’alumnes. En canvI , l'adaptació d'aquestes exigències sí és possible per a les escoles públiques rurals.
 • Aquestes exigències fan que les iniciatives petites siguin econòmicament inviables.
 • En conseqüència, les famílies que desitgem un tipus d’educació respectuosa, en entorns familiars i petits, on es pot acompanyar adequadament les necessitats de cada nen/a, no podem tampoc fer efectiu el dret constitucional a crear un centre educatiu privat.

6. LA LEGISLACIÓ ACTUAL CRIMINALITZA L’EDUCACIÓ EN ÀMBITS DIFERENTS A L’ESCOLAR.
 • La legislació actual en matèria educativa equipara ‘educació’ (un dret fonamental) amb ‘escolarització’ (una de les possibles formes, tan sols, de fer efectiu el dret a l’educació) i fa obligatòria l’escolarització des dels 6 als 16 anys.
 • En conseqüència, criminalitza totes les famílies que fan efectiu el dret a l’educació dels seus fills i filles a través d’espais diferents a l’escolar.

LA LEGISLACIÓ ACTUAL VULNERA DRETS FONAMENTALS DE LA INFÀNCIA I DE LES FAMÍLIES.

Les famílies que volem fer efectiu el nostre dret a decidir una educació basada en el respecte a les necessitats vitals de la infància:
·        No tenim places a les escoles públiques, perquè les normatives que rep el professorat dificulten la creació de projectes educatius afins a la nostra opció educativa.
·        No podem crear centres educatius privats perquè la normativa actual fa inviable la creació de centres petits, tot i que a la xarxa pública sí que són permesos i fins i tot lloats per part de l’administració com a exemples de seguiment individualitzat de l’alumnat.
·        No ens permeten optar a no escolaritzar els nostres fills/es i fer efectiu el dret a l’educació a través d’altres àmbits, tot i ser una opció permesa a la majoria de països europeus, i que compta amb resultats molt favorables.

Nosaltres, els/les sotasignants, DEMANEM QUE:

7. L’OFERTA DE PLACES PÚBLIQUES ACULLI TAMBÉ LA NOSTRA I TOTES LES OPCIONS EDUCATIVES QUE RESPECTIN ELS DRETS DE LA INFÀNCIA.
 • Demanem que el sistema públic compti amb més escoles afins a la nostra opció educativa.
 • Demanem que les administracions educatives i els sindicats del professorat tinguin la voluntat de conciliar el dret del funcionariat a accedir de manera equitativa a tot centre públic i el dret de les famílies a decidir entre projectes educatius substancialment diferents.
 • Demanem que els centres educatius públics que opten per un projecte singular puguin mantenir l’estabilitat necessària del seu professorat, sense la qual aquests centres acaben perdent la seva singularitat, i les famílies les opcions per triar.

8. DEMANEM QUE LA LEGISLACIÓ EN MATÈRIA DE CREACIÓ DE CENTRES PRIVATS PERMETI LA CREACIÓ DE CENTRES PETITS
 • Demanem un canvi en la normativa actual que permeti la creació de centres privats amb unes instal·lacions i un nombre de docents en funció del nombre d’alumnes permesos.
 • Demanem que s’apliqui la mateixa normativa per a centres públics que per a centres privats en matèria d’adequació d’instal·lacions i de nombre de professorat.

9. DEMANEM QUE SIGUI RECONEGUDA L’EDUCACIÓ EN ÀMBITS DIFERENTS A L’ESCOLAR
 • Demanem que cada família pugui fer efectiu el seu dret a educar els fills i filles a través de l’àmbit escolar i també a través d’altres àmbits.
 • Demanem que es reconegui l’educació en l’àmbit familiar.
 • Mentrestant, demanem que es deixi de criminalitzar les famílies que opten per opcions diferents a l’escolar, com ara les associacions de famílies i l’àmbit familiar.


CREIEM QUE NO ES POT PERMETRE

Que mares i pares que proporcionen un entorn educatiu de qualitat als seus fills/es siguin tractats com a delinqüents. L’accés a una educació de qualitat és un dret fonamental de la infància, i ha d’estar, per tant, garantit per l’Administració. L’escolarització és també un dret però no pot ser una obligació, atès que hi ha altres maneres de satisfer el dret a l’educació.

Les lleis han de garantir el respecte als drets fonamentals de les persones, però no han d’imposar un únic model educatiu
  VOLEM EL DRET A DECIDIR SOBRE L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS/ES

Si estàs d’acord amb els principis d’aquest manifest, et convidem a afegir la teva signatura i, si ho consideres adequat, a difondre aquest missatge:

https://www.change.org/p/departament-d-ensenyament-de-la-generalitat-de-catalunya-volem-el-dret-a-decidir-sobre-l-educaci%C3%B3-dels-nostres-fills-i-filles

Nota: Un cop signat el Manifest, és possible que change.org us demani un donatiu. Aquest donatiu no és per a la Plataforma. Per tant, no feu cap donatiu.


SI VOLS PARTICIPAR A LA PLATAFORMA A FAVOR DEL DRET A DECIDIR EN L'EDUCACIÓ, ET CONVIDEM A LA PROPERA REUNIÓ :

DIMARTS 11 de NOVEMBRE, A LES 18 HORES
a Can Batlló, al barri de sants - la bordeta
http://canbatllo.wordpress.com/com-arribar/
Barcelona
EN CASTELLANO


QUEREMOS EL DERECHO A DECIDIR
SOBRE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS/AS

Nosotros, los/las abajo-firmantes, EXPRESAMOS QUE:

1. LAS PERSONAS SOMOS DIVERSAS
 • Vivimos en una sociedad con personas que tenemos creencias, necesidades y valores diversos.
 • Esta diversidad es una riqueza y una oportunidad de crecimiento para todo el mundo.
 • Para que la convivencia entre personas diversas sea posible, nos tenemos que dotar de los acuerdos y las normas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.

2. LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA TIENEN DERECHOS FUNDAMENTALES
 • Los niños y niñas tienen derechos recogidos en la Convención de los Derechos de la Infancia de la ONU (1989)
 • Las familias tienen el derecho a escoger el tipo de educación que desean para sus hijos y hijas (Constitución española, art. 27)
 • El derecho a la educación se puede satisfacer a través de instituciones y espacios diversos: en las escuelas, en el ámbito familiar, en las asociaciones de familias, etc.

3. QUEREMOS UNA EDUCACIÓN QUE SE BASE EN EL RESPETO EN LAS NECESIDADES VITALES DE LA INFANCIA, QUE SON, ENTRE OTRAS:
 • La necesidad de sentirse protegidos y amados, en entornos relajados y con suficiente presencia de personas adultas.
 • La necesidad de sentirse acogidos y acompañados en sus vivencias emocionales.
 • La necesidad de participar en experiencias de aprendizaje activas, en que cada niño/a pueda construir sus conocimientos a partir de procesos diversos.
 • En definitiva, la necesidad de ser niño/a sin la presión de acelerar el desarrollo.

Nosotros, los/las abajo-firmantes, DENUNCIAMOS QUE:

4. LA OFERTA PÚBLICA DE CENTROS EDUCATIVOS NO ACOGE SUFICIENTMENTE LA DIVERSIDAD DE LA SOCIETAT ACTUAL
 • Las normativas que reciben los centros educativos públicos y su profesorado (masificación, homogeneización, énfasis y rigidez en el currículum, etc.) dificultan la creación de proyectos educativos basados en el respeto a las necesidades vitales de la infancia.
 • En consecuencia, las familias que queremos este tipo de educación no encontramos suficientes centros con esta sensibilidad en la red pública, sostenida con nuestros impuestos también.

5. LA NORMATIVA ACTUAL DE CREACIÓN DE ESCULAS PRIVADAS PENALIZA LAS INICIATIVAS PEQUEÑAS Y HACE INNACCESIBLE ESTE DERECHO CONSTITUCIONAL
 • La normativa de creación de centros privados exige las mismas instalaciones y número de profesorado para todos los centros independientemente del número de alumnos. En cambio, la adaptación de estas exigencias sí es posible para las escuelas públicas rurales.
 • Estas exigencias hacen que las iniciativas pequeñas sean económicamente inviables.
 • En consecuencia, las familias que desean un tipo de educación respetuosa, en entornos familiares y pequeños, donde se puede acompañar adecuadamente las necesidades de cada niño/a, no podemos tampoco hacer efectivo el derecho constitucional a crear un centro educativo privado.
6. LA LEGISLACIÓN ACTUAL CRIMINALIZA LA EDUCACIÓN EN ÁMBITOS DIFERENTES AL ESCOLAR.
 • La legislación actual en materia educativa equipara ‘educación’ (un derecho fundamental) con ‘escolarización’ (una de las posibles formas, tan sólo, de hacer efectivo el derecho a la educación) y hace obligatoria la escolarización desde los 6 a los 16 años.
 • En consecuencia, criminaliza todas las familias que hacen efectivo el derecho a la educación de sus hijos y hijas a través de espacios diferentes al escolar.

LA LEGISLACIÓN ACTUAL VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA INFANCIA Y DE LAS FAMILIAS.
Las familias que quieren hacer efectivo nuestro derecho a decidir una educación basada en el respeto a las necesidades vitales de la infancia:
·        No tenemos plazas en las escuelas públicas, porque las normativas que reciben el profesorado dificultan la creación de proyectos educativos afines a nuestra opción educativa.
 
·        No podemos crear centros educativos privados porque la normativa actual hace inviable la creación de centros pequeños, a pesar de que en la red pública sí que son permitidos y incluso alabados por parte de la administración como ejemplos de seguimiento individualizado del alumnado.

·        No nos permiten optar a no escolarizar a nuestros hijos/as y hacer efectivo el derecho a la educación a través de otros ámbitos, a pesar de ser una opción permitida en la mayoría de países europeos, y que cuenta con resultados muy favorables.

Nosotros, los/las abajo-firmantes, PEDIMOS QUE:

7. LA OFERTA DE PLAZAS PÚBLICAS ACOJA TAMBIÉN NUESTRA Y TODAS LAS OPCIONES EDUCATIVAS QUE RESPETEN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA.
 • Pedimos que el sistema público cuente con más escuelas afines a nuestra opción educativa.
 • Pedimos que las administraciones educativas y los sindicatos del profesorado tengan la voluntad de conciliar el derecho del funcionariado a acceder de manera equitativa a todo centro público y el derecho de las familias a decidir entre proyectos educativos sustancialmente diferentes.
 • Pedimos que los centros educativos públicos que opten por un proyecto singular puedan mantener la estabilidad necesaria del su profesorado, sin la cual estos centros acaban perdiendo su singularidad, y las familias las opciones de escoger.
8. PEDIMOS QUE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CREACIÓN DE CENTROS PRIVADOS PERMITA LA CREACIÓN DE CENTROS PEQUEÑOS
 • Pedimos un cambio en la normativa actual que permita la creación de centros privados con unas instalaciones y un número de docentes en función del número de alumnos permitidos.
 • Pedimos que se aplique la misma normativa para centros púbicos que para centros privados en materia de adecuación de instalaciones y de número de profesorado.

9. PEDIMOS QUE SEA RECONOCIDA LA EDUCACIÓN EN ÁMBITOS DIFERENTES AL ESCOLAR
 • Pedimos que cada familia pueda hacer efectivo su derecho a educar los hijos y las hijas a través del ámbito escolar y también a través de otros ámbitos.
 • Pedimos que se reconozca la educación en el ámbito familiar.
 • Mientras tanto, pedimos que se deje de criminalizar a las familias que opten por opciones diferentes a la escolar, como las asociaciones de familias y el ámbito familiar.
CREEEMOS QUE NO SE PUEDE PERMITIR
Que madres i padres que proporcionan un entorno educativo de calidad a sus hijos/as siean tratados como delincuentes. El acceso a una educación de calidad es un derecho fundamental de la infancia y ha de estar, por lo tanto, garantizado por la Administración. La escolarización es también un derecho pero no puede ser una obligación, dado que hay otras maneras de satisfacer el derecho a la educación.

Las leyes han de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas, pero  no han de imponer un único modelo educativo.


QUEREMOS EL DERECHO A DECIDIR SOBRE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS/AS
Si estás de acuerdo con los principios de este manifiesto, te invitamos a añadir tu firma y, si lo consideras adecuado, a difundir este mensaje:

https://www.change.org/p/departament-d-ensenyament-de-la-generalitat-de-catalunya-volem-el-dret-a-decidir-sobre-l-educaci%C3%B3-dels-nostres-fills-i-fillesNota: Una vez firmado el Manifiesto, es posible que change.org os pida un donativo. Este dinero no es para la Plataforma. Por lo tanto, no realiceis ningún donativo.


SI QUIERES PARTICPAR EN LA PLATAFORMA A FAVOR DEL DERECHO A DECIDIR EN LA EDUCACIÓN, TE INVITAMOS A LA PROXIMA REUNIÓN:

MARTES 11 de NOVIEMBRE, A LAS 18 HORAS

a Can Batlló, a Barcelona (barri de Sants - la bordeta)
http://canbatllo.wordpress.com/com-arribar/
Barcelona
1 comentari: